Stadgar

§1 Ändamål

Svensk-Slovenska Vänskapsföreningen, SSVF är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation. Föreningens syfte är att främja kunskap och förståelse om Slovenien och Sverige i de båda länderna. Detta kan nås och främjas bland annat genom att:

a) initiera informationsverksamhet
b) förmedla kontakter mellan både enskilda och organisationer i båda länderna
c) främja kunskap om kultur och samhällsförhållanden
d) initiera resor i Slovenien och Sverige för att uppnå bättre förståelse och kännedom om förhållandena i båda länderna.

§2 Medlemskap

Medlemskap är frivilligt och öppet för alla som delar föreningens syfte och ändamålet , såväl privatpersoner som organisationer.

Medlemskap är oberoende av medborgarskap, nationalitet samt religiös och politisk tillhörighet.

§3 Föreningens medel

Föreningens verksamhet finansieras med medlemsavgifter, frivilliga bidrag, gåvor och egen verksamhet.

§4 Årsmötet

  • Årsmötet är högsta beslutande organ och skall hållas varje år, senast under maj månad.
  • Årsmötet väljer styrelseordförande för ett år.
  • För övriga funktionärer gäller överlappningsprincipen. Detta innebär att för varje funktion överlappar mandatperioderna varandra med ett år:
  • Årsmötet väljer två till fyra övriga styrelseledamöter för två år, och minst två suppleanter för två år, så att hälften väljs vid varje årsmöte.
  • Årsmötet väljer två ordinarie revisorer för två år samt en revisorsuppleant för två år, så att hälften väljs vid varje årsmöte.
  • Årsmötet väljer två valberedare för två år och en suppleant för ett år.
  • Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast 20 dagar före årsmötet.
  • Årsmötet beslutar om röstning ska ske med handuppräckning eller som sluten omröstning med röstsedlar.
  • Beslut fattas med enkel majoritet bland närvarande röstberättigade medlemmar utom i ärenden gällande stadgeändringar, då minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar skall godkänna beslutet.

§5 Kallelse

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen och tillsammans med årsmöteshandlingar utsändas senast 30 dagar före mötet.

§6 Styrelsen

Styrelsen består av tre till fem ledamöter inklusive ordföranden, och minst två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen beslutar vem som ska teckna föreningens firma och vem som ska teckna föreningens bankkonton, tillsammans eller var för sig.

Styrelsen svarar för föreningens löpande verksamhet mellan årsmötena.

Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande, varav minst en måste vara ordinarie ledamot.

Styrelsen kan utse arbetsutskott för vissa arbetsuppgifter bestående av styrelseledamöter, föreningens medlemmar och andra sakkunniga personer.

Styrelsen har rätt att utesluta medlem vilkens agerande bedöms oförenligt med föreningens stadgar och ändamål.

§7 Årsmötet skall behandla:

a) mötets öppnande
b) fråga om medlemmarna fått kallelsen enligt stadgarna
c) godkännande av dagordning
d) val av ordförande och sekreterare för mötet
e) val av två protokolljusterare tillika rösträknare
f) föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
g) föredragning av revisorernas berättelse
h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
j) val av två revisorer varav en sammankallande, och en suppleant
k) val av två valberedare varav en sammankallande, och en suppleant
l) fastställande av medlemsavgifter för kommande kalenderår
m) motioner samt ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
n) övriga frågor
o) mötets avslutande

§8 Föreningens räkenskaper

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen lämnar räkenskaper och protokoll till revisorerna i god tid innan kallelse till årsmötet sänds ut.

§9 Upplösande av föreningen

Vid upplösning av föreningen skall tillgångar tillföras humanitära organisationer i Sverige, och föreningens arkiv till Riksarkivets Avdelning för enskilda arkiv i Stockholm. För beslut om upplösning krävs att kallelse med angivande av ärendet är utsänd i stadgeenlig tid, och att en majoritet om två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar godkänner beslutet.

§10 Giltighet

Dessa stadgar trädde i kraft vid grundandet av föreningen 1991-09-16 och reviderades genom beslut på föreningens årsmöte den 2008-04-06 .