Kansli

Det är av vikt att det finns en gedigen organisation om en slovensk skola i Sverige skulle grundas. Den här sidan innehåller idéer på hur en sådan organisation skulle kunna organiseras. Namnen är rent tentativa och syftar till att skapa en förståelse på ett idéstadium om hur man kan bygga upp en slovensk skola i Sverige. Det är tänkbart att på en sådan skola skulle det vara stor mångfald av lärare från Slovenien, Slovakien, Sverige och andra nationaliteter. Mångfald berikar. 

Skolledning

Rektor: Jan Luin.

Rektorns ansvar är att leda skolverksamheten. Rektorn ska se till att lärarna har möjlighet att bedriva undervisningen i enlighet med de krav som ställs i skollag, läroplan och andra myndighetsföreskrifter. Rektor är ytterst ansvarig för såväl elevernas som lärarnas skolmiljö.

Biträdande rektor: Monika Olsson

Biträdande rektorn biträder rektorn i sitt arbete med att styra skolan. Biträdande rektorn kan åläggas ett särskilt ansvar för föräldrakontakter, lönesamtal med lärare och kontakter med socialtjänst, polis och andra myndigheter som en skola måste ha naturliga kontatkvägar med.

Kansli

Intendent: Maria Balar

Intendenten svarar för skolans lokaler, lokalbokning och schemaläggning. Bemannar skolan under dess öppetider.

Administratör: Sofia Karlsson

Administratören ansvarar för närvarorapportering, införande av betyg i betygskatalogen och löpande service och drift över skrivarna.